softwarestudio
Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie

Magazyny powinny mieć wystarczające oznakowanie bezpieczeństwa. W magazynie powinny znajdować się tablice informacyjne, ostrzegawcze i ogólne zasady bezpieczeństwa. Powinny one zawierać informacje dotyczące bezpiecznego przechowywania i przenoszenia ładunków, zgodnie z instrukcjami magazynowania producenta. Personel magazynowy powinien być w pełni przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania regałów i wózków. Pracownicy powinni odbywać regularne szkolenia i stosować się do zasad bezpieczeństwa. Pracownicy powinni również zostawić odpowiednią ilość miejsca pomiędzy regałami i wózkami, aby uniknąć wypadków i kolizji.

Podczas wyposażania magazynu w regały i wózki, trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Pierwszą rzeczą do rozważenia jest wybór odpowiedniego rodzaju regałów i wózków, które spełnią potrzeby magazynu i będą bezpieczne w codziennym użytkowaniu.

Warto także upewnić się, że każdy regał i wózek jest wyposażony w instrukcję obsługi, która dokładnie opisuje, jak z nimi pracować bezpiecznie. Kolejnym krokiem jest przeszkolenie pracowników magazynu z zasad bezpiecznego użytkowania regałów i wózków. Ważne jest także oznakowanie regałów i wózków, aby pracownicy mogli łatwo rozpoznać ich zastosowanie i ograniczenia.

Regularna konserwacja regałów i wózków jest niezbędna, aby utrzymać je w dobrym stanie i zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania. Pamiętajmy również, że regały i wózki powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń. Warto także przygotować plan awaryjny, który określi postępowanie w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak upadek regałów czy awaria wózków.

Bezpieczeństwo pracowników magazynu jest priorytetem, dlatego należy dostarczyć im odpowiednie narzędzia i instrukcje, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób bezpieczny.

Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu

Bezpieczeństwo przy użytkowaniu regałów i wózków w magazynie powinno być priorytetem dla właścicieli magazynu. Chociaż regały i wózki mogą się wydawać mało groźne, używane wraz z dźwigami, wózkami widłowymi i innymi pojazdami mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu i towarów. Aby zminimalizować ryzyko wypadków i kontuzji, ważne jest, aby wybrać produkty zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w magazynie

Przed zakupem regałów i wózków należy zapoznać się z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Regały i wózki powinny być stabilne i mieć odpowiednią wytrzymałość oraz właściwości odpornościowe. Jeśli regały będą używane wyłącznie w magazynie, mogą wystarczyć te do użytku wewnętrznego. Natomiast gdy regały będą używane również poza jego granicami, należy zapytać o produkty do użytku zewnętrznego.

Jeśli chodzi o wózki, w magazynie powinny znajdować się tylko wysokiej jakości wózki wyposażone w systemy bezpieczeństwa, takie jak zamki, blokady i inne środki zapobiegające przypadkowym wypadnięciom towarów. Regały powinny mieć wytrzymałe szyny, które pomogą utrzymać towar w bezpiecznej odległości od półek.

BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE – Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi.

Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu.

Powszechnie uważa się, iż podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dokonuje się tylko poprzez stosowanie osłon i technicznych środków bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów BHP.

Ze względu na funkcję magazynu, konieczne jest zapewnienie warunków, pozwalających na przechowywanie rozmaitych towarów w sposób bezpieczny, to znaczy z jednej strony pozwalający uniknąć zagrożenia dla osób postronnych lub innych niepożądanych następstw magazynowania (co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do magazynów rozmaitych substancji niebezpiecznych), z drugiej strony zaś stanowiący dostateczne zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniem lub kradzieżą. To działania służące temu, aby bezpieczeństwo w magazynie było na odpowiednim poziomie.

Umowa Europejska ADR

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich państwach Europy. Jest
to: Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa ADR stanowi powszechnie stosowany standard, a jej przepisy techniczne powołane są w ustawodawstwach większości krajów europejskich. Celem tych przepisów jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych.

Składowania ADR towarów niebezpiecznych

Różnorodność zagrożeń wywoływanych przez towary niebezpieczne powoduje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich magazynowania. Polskie przepisy dotyczące magazynowania nie są zbyt precyzyjne, brak jest restrykcji w zakresie ilości towarów niebezpiecznych, które można magazynować w danym pomieszczeniu, budynku, za wyjątkiem np. materiałów wybuchowych czy nadtlenków. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas składowania czy też magazynowania towarów niebezpiecznych spoczywa na właścicielu danego magazynu składowania. Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa wymaga nakładów finansowych na dostosowanie magazynu towarów niebezpiecznych do odpowiednich standardów.

Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie wysokiego składowania

Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały, a także wózki do ich obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), które określa m.in., iż to na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Dostawca

Z punktu widzenia pracodawcy ważny jest więc wybór profesjonalnego dostawcy regałów. Najlepiej współpracować z firmą, która zapewnia kompleksową obsługę: doradztwo, projekt, dostawę, montaż, a także ma duże doświadczenie na rynku.

Towary niebezpieczne

Towary niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz jest albo zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych prawem. Wykaz towarów niebezpiecznych dopuszczonych, a także niedopuszczonych do przewozu znajduje się w Tabeli A Umowy ADR. Towarami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu są towary stwarzające bardzo duże zagrożenie podczas transportu czy też magazynowania. ADR wiąże się z przewozem materiałów niebezpiecznych, albo też krótkotrwałym składowaniem towarów niebezpiecznych w magazynie.

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych

Procesy produkcyjne wymuszają na logistyce wewnątrzzakładowej magazynowanie i transportowanie materiałów niebezpiecznych, a także niestandardowych. Konieczne okazuje się w takich przypadkach spełnianie przez magazyn dodatkowych wymagań. Niezależnie od tego, czy jest to nowy obiekt, czy też istniejące pomieszczenie, kluczową kwestię stanowi uwzględnienie wymagań prawnych.

Bezpieczeństwo w magazynie

Zagadnienie bezpieczeństwa magazynu, rozumianego jako zapobieganie niebezpiecznemu wpływowi towarów magazynowanych na otoczenie. Jest niezwykle obszerne ze względu na fakt, iż w zasadzie każdy rodzaj przedmiotu czy substancji, występujących w obrocie handlowym, podlega magazynowaniu. Przechowywane w sposób niewłaściwy stanąć się mogą źródłem zagrożenia dla okolicznych mieszkańców lub środowiska naturalnego.

Podsumowując, decyzja dotycząca wyposażenia magazynu w regały i wózki powinna być poprzedzona gruntowną analizą obowiązujących standardów bezpieczeństwa i wyborem wytrzymałych, odpornych na uszkodzenia produktów zgodnie z tymi standardami. Personel magazynowy powinien mieć wystarczające szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania regałów i wózków. W ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo w magazynie, zmniejszyć ryzyko wypadków i skutecznie zarządzać towarami.

System WMS

 • System zarządzania magazynem

  System zarządzania magazynem (ang. warehouse management system, WMS) to oprogramowanie, które służy do zarządzania magazynem i procesami związanymi z jego obsługą. Może ono być stosowane zarówno przez dostawcę, jak i przez konsumenta, w zależności od potrzeb i celów obu stron. system zarządzania magazynem
 • Obsługa magazynu

  Ważne jest ułatwienie pracy magazynierów, lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz uzyskanie wiedzy, w jakim miejscu znajdują się określone ilości towarów. W tym celu wprowadza się ewidencję wg miejsc składowania, czyli system WMS. Zaletą modelu SaaS jest abonamentowy model płatności. W praktyce oznacza to rozłożenie finansowania systemu WMS w czasie. Koszty abonamentu obejmują zarówno opłaty licencyjne,
 • System zarządzania magazynem WMS

  W typowej konfiguracji system zarządzania magazynem WMS istnieje centralna baza danych zawierająca informacje o wszystkich pozycjach w magazynie. Ta baza danych jest połączona z siecią komputerów i urządzeń mobilnych, z których korzystają pracownicy magazynu. Oprogramowanie daje użytkownikom możliwość podglądu stanów magazynowych, sprawdzania statusu zamówień oraz śledzenia lokalizacji produktów. system zarządzania magazynem wms
 • System WMS – administrator systemu

  Administrator systemu WMS (Warehouse Management System) ma szereg odpowiedzialności związanych z jego pracą. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych obowiązków administratora systemu WMS. System WMS - administrator systemu

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Rotacja i zaleganie
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja i zaleganie towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z

Komisjonowanie towarów w magazynie
System WMS

Komisjonowanie towarów w magazynie

Komisjonowanie towa­ru to ważny ele­ment w zarządzaniu maga­zy­nem. Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z

Program magazynowy WMS
System WMS

Program magazynowy WMS

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy

Bezpieczeństwo w magazynie
Wydanie zewnętrzne Wz
System WMS

Wydanie zewnętrzne Wz

Kiedy otrzymujemy nowe zamówienie, pierwszym krokiem jest jego rejestracja w systemie WMS. Następnie pracownicy magazynu otrzymują informacje o produktach do kompletacji. System WMS automatycznie wskazuje,

Okienka czasowe
System WMS

Okienka czasowe

Wprowadzenie do Systemu Okienek Czasowych w Logistyce Magazynowej. Wdrażanie systemu okienek czasowych staje się kluczowym elementem w zarządzaniu magazynem. Zwłaszcza kiedy ilość dostaw i odbiorów

Tworzenie programów dla firm
System WMS

Galeria zdjęć systemu WMS

Zobacz jak wyglądają poszczególne elementy systemu WMS. Porównaj wygląd aplikacji system WMS z innymi programami lub uruchom wersję DEMO On Line. Program DEMO system WMS.net