softwarestudio
magazynier

Bezpieczeństwo w magazynie

Magazyny powinny mieć wystarczające oznakowanie bezpieczeństwa. W magazynie powinny znajdować się tablice informacyjne, ostrzegawcze i ogólne zasady bezpieczeństwa. Powinny one zawierać informacje dotyczące bezpiecznego przechowywania i przenoszenia ładunków, zgodnie z instrukcjami magazynowania producenta. Personel magazynowy powinien być w pełni przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania regałów i wózków. Pracownicy powinni odbywać regularne szkolenia i stosować się do zasad bezpieczeństwa. Pracownicy powinni również zostawić odpowiednią ilość miejsca pomiędzy regałami i wózkami, aby uniknąć wypadków i kolizji.

Tak, to prawda. Na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii, które dotyczą bezpiecznego ich użytkowania. Oto kilka przykładów:

 1. Rodzaj regałów i wózków: Należy wybrać odpowiedni rodzaj regałów i wózków, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom magazynu i będzie bezpieczny w użytkowaniu.
 2. Instrukcja obsługi: Regały i wózki powinny być wyposażone w instrukcje obsługi, które wyjaśniają, jak je poprawnie użytkować.
 3. Szkolenia: Pracownicy magazynu powinni zostać przeszkoleni z zasad bezpiecznego użytkowania regałów i wózków.
 4. Oznakowanie: Regały i wózki powinny być odpowiednio oznakowane, aby pracownicy mogli rozpoznać, jakie są ich zadania i jakie obowiązują ograniczenia.
 5. Konserwacja: Regały i wózki powinny być regularnie konserwowane, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie.
 6. Ograniczenia: Regały i wózki powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami, aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom.
 7. Plan awaryjny: Należy przygotować plan awaryjny, który będzie dotyczył sytuacji awaryjnych, takich jak upadek regałów czy awaria wózków.

Ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo pracowników magazynu i zapewnić im odpowiednie narzędzia i instrukcje do pracy.

Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu

Bezpieczeństwo przy użytkowaniu regałów i wózków w magazynie powinno być priorytetem dla właścicieli magazynu. Chociaż regały i wózki mogą się wydawać mało groźne, używane wraz z dźwigami, wózkami widłowymi i innymi pojazdami mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu i towarów. Aby zminimalizować ryzyko wypadków i kontuzji, ważne jest, aby wybrać produkty zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w magazynie

Przed zakupem regałów i wózków należy zapoznać się z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Regały i wózki powinny być stabilne i mieć odpowiednią wytrzymałość oraz właściwości odpornościowe. Jeśli regały będą używane wyłącznie w magazynie, mogą wystarczyć te do użytku wewnętrznego. Jeśli jednak regały będą używane również poza jego granicami, należy zapytać o produkty do użytku zewnętrznego.

Jeśli chodzi o wózki, w magazynie powinny znajdować się tylko wysokiej jakości wózki wyposażone w systemy bezpieczeństwa, takie jak zamki, blokady i inne środki zapobiegające przypadkowym wypadnięciom towarów. Regały powinny mieć wytrzymałe szyny, które pomogą utrzymać towar w bezpiecznej odległości od półek.

BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE – Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi.

Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu.

Powszechnie uważa się, iż podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dokonuje się tylko poprzez stosowanie osłon i technicznych środków bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów BHP.

Ze względu na funkcję magazynu, konieczne jest zapewnienie warunków, pozwalających na przechowywanie rozmaitych towarów w sposób bezpieczny, to znaczy z jednej strony pozwalający uniknąć zagrożenia dla osób postronnych lub innych niepożądanych następstw magazynowania (co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do magazynów rozmaitych substancji niebezpiecznych), z drugiej strony zaś stanowiący dostateczne zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniem lub kradzieżą. To działania służące temu, aby bezpieczeństwo w magazynie było na odpowiednim poziomie.

Umowa Europejska ADR

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich państwach Europy. Jest
to: Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa ADR stanowi powszechnie stosowany standard, a jej przepisy techniczne powołane są w ustawodawstwach większości krajów europejskich. Celem tych przepisów jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych.

Składowania ADR towarów niebezpiecznych

Różnorodność zagrożeń wywoływanych przez towary niebezpieczne powoduje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich magazynowania. Polskie przepisy dotyczące magazynowania nie są zbyt precyzyjne, brak jest restrykcji w zakresie ilości towarów niebezpiecznych, które można magazynować w danym pomieszczeniu, budynku, za wyjątkiem np. materiałów wybuchowych czy nadtlenków. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas składowania czy też magazynowania towarów niebezpiecznych spoczywa na właścicielu danego magazynu składowania. Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa wymaga nakładów finansowych na dostosowanie magazynu towarów niebezpiecznych do odpowiednich standardów.

Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie wysokiego składowania

Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały, a także wózki do ich obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), które określa m.in., iż to na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Dostawca

Z punktu widzenia pracodawcy ważny jest więc wybór profesjonalnego dostawcy regałów. Najlepiej współpracować z firmą, która zapewnia kompleksową obsługę: doradztwo, projekt, dostawę, montaż, a także ma duże doświadczenie na rynku.

Towary niebezpieczne

Towary niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz jest albo zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych prawem. Wykaz towarów niebezpiecznych dopuszczonych, a także niedopuszczonych do przewozu znajduje się w Tabeli A Umowy ADR. Towarami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu są towary stwarzające bardzo duże zagrożenie podczas transportu czy też magazynowania. ADR wiąże się z przewozem materiałów niebezpiecznych, albo też krótkotrwałym składowaniem towarów niebezpiecznych w magazynie.

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych

Procesy produkcyjne wymuszają na logistyce wewnątrzzakładowej magazynowanie i transportowanie materiałów niebezpiecznych, a także niestandardowych. Konieczne okazuje się w takich przypadkach spełnianie przez magazyn dodatkowych wymagań. Niezależnie od tego, czy jest to nowy obiekt, czy też istniejące pomieszczenie, kluczową kwestię stanowi uwzględnienie wymagań prawnych.

Bezpieczeństwo w magazynie

Zagadnienie bezpieczeństwa magazynu, rozumianego jako zapobieganie niebezpiecznemu wpływowi towarów magazynowanych na otoczenie. Jest niezwykle obszerne ze względu na fakt, iż w zasadzie każdy rodzaj przedmiotu czy substancji, występujących w obrocie handlowym, podlega magazynowaniu. Przechowywane w sposób niewłaściwy stanąć się mogą źródłem zagrożenia dla okolicznych mieszkańców lub środowiska naturalnego.

Podsumowując, decyzja dotycząca wyposażenia magazynu w regały i wózki powinna być poprzedzona gruntowną analizą obowiązujących standardów bezpieczeństwa i wyborem wytrzymałych, odpornych na uszkodzenia produktów zgodnie z tymi standardami. Personel magazynowy powinien mieć wystarczające szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania regałów i wózków. W ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo w magazynie, zmniejszyć ryzyko wypadków i skutecznie zarządzać towarami.

Bezpieczeństwo w magazynie
Bezpieczeństwo w magazynie
Program Magazynowy

Więcej informacji na temat: Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo przy użytkowaniu regałów i wózków w magazynie powinno być priorytetem dla właścicieli magazynu. Chociaż regały i wózki mogą się wydawać mało groźne, używane wraz z dźwigami, wózkami widłowymi i innymi pojazdami mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu i towarów. Aby zminimalizować ryzyko wypadków i kontuzji, ważne jest, aby wybrać produkty zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

Tak, to prawda. Na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii, które dotyczą bezpiecznego ich użytkowania. Oto kilka przykładów:

 1. Rodzaj regałów i wózków: Należy wybrać odpowiedni rodzaj regałów i wózków, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom magazynu i będzie bezpieczny w użytkowaniu.
 2. Instrukcja obsługi: Regały i wózki powinny być wyposażone w instrukcje obsługi, które wyjaśniają, jak je poprawnie użytkować.
 3. Szkolenia: Pracownicy magazynu powinni zostać przeszkoleni z zasad bezpiecznego użytkowania regałów i wózków.
 4. Oznakowanie: Regały i wózki powinny być odpowiednio oznakowane, aby pracownicy mogli rozpoznać, jakie są ich zadania i jakie obowiązują ograniczenia.
 5. Konserwacja: Regały i wózki powinny być regularnie konserwowane, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie.
 6. Ograniczenia: Regały i wózki powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami, aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom.
 7. Plan awaryjny: Należy przygotować plan awaryjny, który będzie dotyczył sytuacji awaryjnych, takich jak upadek regałów czy awaria wózków.

Ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo pracowników magazynu i zapewnić im odpowiednie narzędzia i instrukcje do pracy.

Bezpieczeństwo w magazynie

Co oferuje Bezpieczeństwo w magazynie?

Systemy WMS

Systemy WMS do zarządzania stanami magazynowymi są kluczem dla prawidłowego funkcjonowania firmy branży 3PL. Złożoność logistyki trzeciej partii wymaga odpowiednich narzędzi w celu sprawnego dostarczenia towarów klientom na czas. W tym celu konieczne jest obecność systemu WMS, który zapewnia lepszą kontrolę nad towarami na magazynie i wspomaga wydajność pracy.

Awizacja dostaw

Awizacja dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej.
Sekcja awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo. Awizacja dostaw zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.

Dokumenty magazynowe

Firmom logistycznym ciężko wyobrazić sobie sprawne realizowanie procesów zachodzących w logistyce bez wspomagających narzędzi informatycznych określanych systemami WMS. Działania tego typu są obecnie usprawnione i udoskonalone dzięki możliwości stosowania WMS.  Rozwiązania WMS często zbudowane są z modułów realizujących określone zadania. Program główny odpowiada za zarządzanie składowaniem i zarządzanie towarami.

Wagi paletowe

Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej. Ważenie palet, jak również weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego. Magazynier po zakończeniu pakowania palety do wysyłki stawia gotową paletę na wadze, a także z poziomu terminala wydaje polecenie weryfikacji wagi.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Android kompletacja
System WMS

Komisjonowanie towarów w magazynie

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

system WMS kartoteki
Paulina Nijak

Kartoteki w systemie WMS

Kartoteka magazynowa jest dokumentem, który jest stosowany w magazynie w celu określenia, jakie produkty są obecnie przechowywane, w jakiej ilości, jaki jest ich stan magazynowy oraz jakie są ich pozycje w magazynie. Kartoteka magazynowa jest zazwyczaj oparta na unikalnym numerze SKU materiału magazynowego, dzięki czemu system wykorzystuje numer SKU do identyfikacji wszystkich produktów obecnie przechowywanych w magazynie.

Android system WMS
System WMS

Rotacja i zaleganie

Rotacja towarów jest procesem, w którym produkty są przenoszone z magazynu do sprzedaży, a następnie do magazynu ponownie. Proces rotacji rozpoczyna się, gdy klient zakupuje produkt, a kończy się, gdy produkt trafia z powrotem do magazynu. Stosowanie rotacji ma na celu zapewnienie, aby zamówienia były realizowane w określonym czasie, zapewniając ciągłość dostaw.

Bezpieczeństwo w magazynie
WMS.net od SoftwareStudio to program magazynowy, który został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu pracy w magazynie
System WMS

menu

Obecnie wiele firm polega na oprogramowaniu do śledzenia odbioru, przechowywania i przemieszczania towarów. Oprogramowanie to może być wykorzystywane do różnych celów, takich jak wewnętrzne przyjmowanie towarów do magazynu. Jednym z najpopularniejszych programów do zarządzania magazynem

Zarządzanie magazynem, System do zarządzania magazynem
System WMS

Kategoria system WMS

Systemy WMS z modułem kolektorów danych to nowoczesne narzędzie, które wykorzystuje technologię komputerową i informatyczną do zarządzania magazynami. System ten jest zaprojektowany tak, aby maksymalizować wydajność pracy i zmniejszać koszty zarządzania. Systemy WMS z modułem

System WMS skanowanie paczek
System WMS

Rozwiązania magazynowe

Pierwszym zadaniem systemu zabezpieczeń jest uwierzytelnienie – czyli informacja kim jest osoba która się loguje i skąd program ma wiedzieć, że jest to naprawdę ta osoba. Systemy magazynowe wspomagają zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw i zapewniają